Fundacja
Misja (cele)

 

Fundacja Rozwoju Gospodarczo-Społecznego „FROGOS"

Fundacja została powołana w celu:

1. Wspierania rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego oraz aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych w Rzeczpospolitej Polskiej, a także współpracy w tych dziedzinach z innymi państwami, wszczególności:

a.        rozwijania kontaktów pomiędzy partnerami gospodarczymi, społecznymi, samorządowymi i innymi, pochodzącymi z różnych państw oraz działań na rzecz integracji europejskiej,

b.       promowania doświadczeń w zakresie gospodarki wolnorynkowej oraz wspierania i promocji przedsiębiorczości, a zwłaszcza w dziedzinie małego i średniego biznesu,

c.        zwiększania mobilności zawodowej mieszkańców i możliwości ich zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,

d.       zapobiegania i przeciwdziałania bezrobociu, szczególnie strukturalnemu, skutkom społecznym restrukturyzacji sektorowej oraz lukom w kwalifikacjach i w jakości zasobów ludzkich,

e.        poprawy jakości usług rynku pracy, świadczonych przez instytucje publiczne i niepubliczne oraz wzmacniania lokalnych ośrodków w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,

f.         upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

g.        podniesienia poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa, w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich i restrukturyzowanych,

h.        reintegracji społecznej i upowszechniania zrównoważonego wsparcia w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem (tzw. grup wysokiego ryzyka), w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, starszych, bezdomnych, młodzieży, która porzuciła naukę, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych oraz rodzin i innych osób w trudnej sytuacji życiowej,

i.        promowania zdrowia i jego ochrony, zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz sportu,

j.        przeciwdziałania patologiom społecznym,

k.       promowania i organizowania działalności charytatywnej oraz wolontariatu,

l.        rozwijania krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

m.      podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 

2. Promowania i wspierania działań na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności:

a.       ograniczania ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb,

b.       zagospodarowania odpadów,

c.        poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,

d.       zwiększania wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawy w zarządzaniu środowiskiem,

e.       ochrony flory i fauny,

f.        edukacji ekologicznej.

 

3. Niwelowania dysproporcji w rozwoju cywilizacyjnym zachodzącym pomiędzy poszczególnymi regionami, środowiskami i grupami społecznymi w skali Polski jak i Europy, a w szczególności dotyczy to:

a.        rozbudowy regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania internetu oraz innych technik informacyjnych pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej oraz w układzie wewnątrz regionalnym, w tym m.in. pomiędzy dużymi ośrodkami, a obszarami wiejskimi i małymi miastami,

b.       wzmacniania i wykorzystywania potencjału regionalnego sektora akademickiego i naukowo-badawczego dla rozwoju przedsiębiorczości i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku,

c.        poprawy transferu technologii i know-how oraz wykształcenia i wzmocnienia postaw innowacyjnych wśród przedsiębiorców,

d.       przekazywania doświadczeń, wiedzy i informacji wśród instytucji i przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności.

 

4. Wspierania profesjonalizmu, twórczego podejścia, talentów i innowacyjności we wszystkich aspektach życia gospodarczego, naukowego, społecznego i kulturalnego.

 

5. Promowania oraz wspierania tworzenia się stałych i trwałych więzi wśród partnerów życia gospodarczego, naukowego, społecznego lub kulturalnego.

 

6. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez inicjowanie, organizowanie, promowanie, a także wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):

1. Seminariów, sympozjów tematycznych, kursów, szkoleń, warsztatów, imprez kulturalno-oświatowych, turystycznych i sportowych oraz innych propagujących założone cele, a w szczególności dotyczących:

a.       kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury,

b.       ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

c.       przedsięwzięć krzewiących tradycyjne wartości narodowe, upowszechniające postawę obywatelską i humanitarną oraz gospodarczą zaradność i samodzielność,

d.       nauki, edukacji, oświaty oraz wychowania.

e.       upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

2. Publikacji, periodyków i opracowań dotyczących zadań statutowych Fundacji, realizowanych w wydawnictwach lub w innych mediach, za pomocą różnych technik, w tym elektronicznych.

 

3. Osób prawnych lub fizycznych realizujących cele statutowe Fundacji.

 

4. Działań, wymiany informacji, metod pracy oraz podnoszenia kwalifikacji konsultantów wspierających przedsiębiorców.

 

5. Tworzenia strategii rozwojowych przedsiębiorstw, m.in. ocen ich pozycji konkurencyjnej, planów inwestycyjnych, pozyskiwania preferencyjnych źródeł finansowania i innych, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów.

 

6. Opracowania lub realizacji programów dotyczących praktycznej innowacyjności i kreatywności oraz profesjonalizmu w działaniach.

 

7. Budowania pozytywnego obrazu przedsiębiorczości i samych przedsiębiorców.

 

8. Nowoczesnych technik zarządzania i marketingu, w tym m.in. wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

9. Uzyskiwania certyfikatów.

 

10. Powstawania przedsiębiorstw oraz realizacji projektów inwestycyjnych związanych z powstaniem i rozwojem parków przemysłowych, parków naukowo-przemysłowych oraz inkubatorów technologicznych.

 

11. Poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, między innymi z wykorzystaniem formuły firm symulacyjnych oraz pośrednictwa pracy i pomocy po ukończeniu szkoleń zawodowych..

 

12. Współpracy pomiędzy różnymi partnerami krajowymi oraz zagranicznymi: przedsiębiorcami, szkołami wyższymi oraz innymi jednostkami oświatowymi, jednostkami badawczo - rozwojowymi, samorządami lokalnymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi i innymi w działaniach będących w zakresie celów statutowych Fundacji.

 

13. Budowy, rozbudowy i modernizacji oraz wyposażania obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej służącej do prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym.

 

14. Tworzenia lub rozbudowy regionalnych i lokalnych projektów sieci infrastruktury teleinformatycznej.

 

15. Upowszechniania stosowania technik społeczeństwa informacyjnego w społecznościach lokalnych, w tym w pracy instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół, przeszkoli, domów kultury, bibliotek, muzeów, placówek ochrony zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej i innych.

 

16. Wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego do działań administracji samorządowej, w szczególności do modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów i rozwoju publicznych elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, tworzenia publicznych punktów dostępu do internetu i innych.

 

17. Badań dotyczących odkryć lub wynalazków oraz innych rozwiązań bazujących na nowoczesnych technologiach, ich transferu, wdrażania i wykorzystania w procesach produkcyjnych.

 

18. Informacji i doradztwa gospodarczego i społecznego, w tym z dziedziny ochrony środowiska naturalnego.

 

19. Projektów polegających na budowie lub modernizacji infrastruktury ochrony środowiska oraz mających na celu poprawę jakości zarządzania środowiskiem, w tym poprawę dostępu do informacji o środowisku.

 

20. Projektów z dziedziny polityki zdrowotnej lub społecznej oraz usług w tych obszarach, specjalistycznych ośrodków leczniczych lub rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych i innych, w tym dla osób z zaburzeniami mowy oraz w komunikowaniu się.

 

21. Stypendiów dla wybitnie zdolnych jednostek w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego oraz w zakresie kultury, nauki i sportu.« powrót
   
Zegar

Menu Fundacja
O Fundacji
Misja (cele)
Rada
Zarzad
Kontakt
Formularz kontaktowy
Biuro
Zarejestruj się
F.A.Q.
Forum

Najczesciej czytane
Misja (cele)
Rada
Przebieg turnusu
Biuro
22 października 2006 ...
Info. Murzasichle

Wyszukaj


Copyright © 2005-2021 ESC S.A.  Kasy fiskalne Kraków